Opšti uslovi poslovanja

I UVOD

Privredno društvo “DRAGON MARITIME SEE“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu, ul. Vladimira Popovića br. 6, 11070 Novi Beograd, sa matičnim brojem: 21248720, PIB: 109820851 (u daljem tekstu: DRAGON MARITIME SEE), u okviru svoje delatnosti vrši usluge otpremanja (špedicije), odnosno za potrebe svojih klijenata radi otpreme ili dopreme određenih stvari, posreduje u organizaciji transporta, zaključuje ugovore o prevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza, te organizuje i vrši ostale uobičajene poslove i radnje u vezi sa otpremanjem i transportom robe. Pod ostalim uobičajenim poslovima i radnjama podrazumevaju se sve usluge koje se tiču prevoza, carinskog zastupanja, skladištenja, manipulacije, pakovanja, distribucije robe, posredovanja u osiguranju i sve druge usluge iz delatnosti DRAGON MARITIME SEE koje su potrebne radi otpreme ili dopreme određene stvari, uključujući i savetodavne usluge u vezi sa navedenim.

Pored toga, DRAGON MARITIME SEE specijalizovan je za agencijsko vršenje usluga transporta robe za COSCO SHIPPING Lines iz Atine (Grčka) S.A., koji je u sastavu grupacije COSCO SHIPPING LINES CO. LTD iz Šangaja (Kina), kao jedne od najvećih brodskih kompanija u svetu.

DRAGON MARITIME SEE sve navedene usluge pruža kao: (i) jedinstvenu uslugu špedicije ili (ii) pojedinačno svaku uslugu za sebe (transport robe, skladištenje, carinsko zastupanje, itd), i to kao: (i) agent ili (ii) samostalno ili (iii) angažovanjem podizvođača radi izvršenja usluga.

Svojim klijentima DRAGON MARITIME SEE stavlja na raspolaganje sve svoje poslovne kapacitete i ulaže sve svoje znanje i iskustvo da bi pružilo usluge u oblasti transporta robe i špedicije. Karakterističnost usluga koju DRAGON MARITIME SEE pruža klijentima nalažu uspostavljanje izvesnih opštih pravila koja bi na jedinstven način uredila međusobna prava i obaveze. Svrha Opštih uslova poslovanja DRAGON MARITIME SEE (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja) je uspostavljanje jasnih i obavezujućih pravila za klijente i za DRAGON MARITIME SEE u pogledu pružanja usluga.

U poslovnom odnosu između DRAGON MARITIME SEE i klijenta, u svakoj fazi tog odnosa i bez obzira da li je između DRAGON MARITIME SEE i klijenta zaključen poseban pisani ugovor ili ne, primenjuju se ovi Opšti uslovi poslovanja. U izvršenju predmetnih usluga, DRAGON MARITIME SEE ne preuzima druge obaveze i odgovornosti prema klijentu osim onih koje su regulisane ovim Opštim uslovima poslovanja, osim ukoliko u posebnom pisanom ugovoru nije izričito nije ugovoreno nešto drugačije. Opšte uslove poslovanja dopunjuju posebne pogodbe sporazumno utvrđene između Klijenta i DRAGON MARITIME SEE u pisanom obliku. U slučaju neslaganja odredbi Opštih uslova poslovanja i posebnih pogodbi, vrede ovi poslednji. Posebne pogodbe i Opšti uslovi poslovanja primenjuju se pre dispozitivnih zakonskih Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja).

Osim ukoliko je pisanim putem izričito drugačije određeno, ovim Opštim uslovima poslovanja, kao i pojedinačnim ugovorima koje DRAGON MARITIME SEE neposredno zaključuje sa klijentom, ni na jedan način se neće vršiti derogacija ili izmena pogodbi i ugovora koje klijent prethodno ili naknadno zaključi sa prevoznicima ili drugim pružaocima usluga u vezi sa prevozom robe (npr. odredbi iz B/L (brodske teretnice), CMR (drumskog tovarnog lista), CIM (železničkog tovarnog lista), AWB (avionskog tovarnog lista) i dr.) bez obzira da li su ti subjekti zastupani u tom odnosu od strane DRAGON MARITIME SEE kao agenta ili ne.
DRAGON MARITIME SEE će u svakoj prilici postupati kako to zahtevaju interesi klijenta i sa pažnjom dobrog privrednika.

Klijent je dužan da u svom odnosu sa DRAGON MARITIME SEE postupa u skladu s načelom savesnosti i poštenja te s pažnjom dobrog privrednika.

Klijent: to su pravna lica, fizička lica, preduzetnici, poljoprivrednici i drugi pravni subjekti koji koriste ili su koristili ili nameravaju da koriste usluge DRAGON MARITIME SEE.

 

II UPIT, PONUDA, PRIHVAT PONUDE I UGOVOR

Ovi Opšti uslovi poslovanja DRAGON MARITIME SEE regulišu opšta pravila i uslove pod kojima DRAGON MARITIME SEE pruža uslugu otpremanja (koja može da obuhvata organizaciju transporta i/ili skladištenje robe i/ili carinsko zastupanje i/ili druge usluge), ili pojedinačno usluge transporta, skladištenja ili carinskog zastupanja, kao i ostale srodne usluge, a koje pruža u svoje ime i za račun klijenta, odnosno u ime i za račun klijenta, odnosno u svoje ime i za svoj račun (sve zajedno u daljem tekstu: Usluge), kao i prava i obaveze strana u poslovnom odnosu povodom pružanja istih Usluga.

Ovi opšti uslovi poslovanja se primenjuju na sve upite, Ponude i Prihvate ponuda, kao i na sve posebne pisane ugovore o Uslugama.
Ponuda se odnosi samo na one usluge koje su njom predviđene i ista ne podrazumeva nijednu drugu uslugu koja u njoj nije izričito navedena. Ponuda se dostavlja Klijentu pisanim putem, faxom ili putem e-maila. Ponuda važi samo do isteka roka naznačenom u istoj i Ponuda će se smatrati prihvaćenom ukoliko Klijent obavesti DRAGON MARITIME SEE pisanim putem, faxom ili mailom da je sa istom saglasan, ili dostavi DRAGON MARITIME SEE podatke i/ili dokumentaciju potrebnu za izvršenje usluge, ili stavi na raspolaganje robu povodom koje se vrši usluga.

Ponuda i Prihvat ponude imaju pravnu snagu zaključenog ugovora o Uslugama, na koje se primenjuju ovi Opšti uslovi poslovanja kao sastavni i neotuđivi deo ugovora o Uslugama.

Između DRAGON MARITIME SEE i Klijenta zaključuju se ugovori o Uslugama po pravilu Ponudom i Prihvatom ponude, a pored toga se zaključuju obostrano potpisani ugovori u pisanoj formi, a na sve njih se primenjuju ovi Opšti uslovi poslovanja DRAGON MARITIME SEE, koji čine sastavni deo tih Ponuda i Ugovora kao njihov obavezni prilog.

Zaključenje posebnog pisanog ugovora o Uslugama između DRAGON MARITIME SEE i klijenta nije po zakonu neophodno, niti nepostojanje takvog ugovora utiče na punovažnost nastanka pravnog posla između DRAGON MARITIME SEE i klijenta. Ukoliko je pak između DRAGON MARITIME SEE i klijenta zaključen poseban pisani ugovor o Uslugama, isti, po pravilu obuhvata sve prethodne dogovore između ugovornih strana sadržanih u Ponudi i Prihvatu ponude. U slučaju različitog dogovora strana sadržanog u zaključenom pisanom ugovoru u odnosu na dogovor sadržan u Ponudi i Prihvatu ponude, važi dogovor sadržan u zaključenom posebnom pisanom ugovoru.
U slučaju neslaganja pojedinih odredbi ovih opštih uslova i pojedinih odredbi Ponuda, Prihvata ponuda i ugovora, važi ovo poslednje.

 

III NALOG ZA PRUŽANJE USLUGA

DRAGON MARITIME SEE sve Usluge vrši isključivo na osnovu i u skladu sa nalogom klijenta i prihvaćenom ponudom za pružanje Usluga. Neophodno je da nalog sadrži sve potrebne podatke o stvarima i njihovim osobinama, tačna uputstva u pogledu njihove otpreme odnosno dopreme i drugih Usluga, kao i da sadrži druge podatke koji su potrebni za pravilno i blagovremeno izvršavanje datog naloga. Svaki nalog klijenta za pružanjem Usluga od strane DRAGON MARITIME SEE, koji nije u skladu sa prihvaćenom ponudom, smatraće se novom ponudom ili pozivom da se uputi ponuda.

Kada usluge koje DRAGON MARITIME SEE vrši za klijenta uključuju transport robe, klijent je dužan da dostavi DRAGON MARITIME SEE Nalog sa sledećim podacima: datum i mesto ispostavljanja pošiljke za prevoz; ime i adresu pošiljaoca; mesto i datum utovara robe i mesto odredišta; mesto i adresu primaoca; uobičajeni opis vrste robe i načina pakovanja; broj koleta, njihove posebne oznake i brojeve; bruto masu robe ili količinu izraženu na drugi način; vrednost robe; potrebna uputstva za carinske i druge formalnosti.

Kada usluge koje DRAGON MARITIME SEE vrši za klijenta uključuju skladištenje, klijent je dužan da dostavi DRAGON MARITIME SEE Nalog sa sledećim podacima: vrsta, vrednost i količina robe, svoje ime i adresu, ime i prezime vozača, lična karta, uslovi čuvanja (temperatura, vlažnost i sl.), specifičnosti (dimenzije, masa, pojavni oblik), kao i sve drugo što je potrebno da bi DRAGON MARITIME SEE mogla ispuniti svoje obaveze bez odlaganja i smetnji.

Kada usluge koje DRAGON MARITIME SEE vrši za klijenta uključuju carinske usluge, klijent je dužan da dostavi DRAGON MARITIME SEE Nalog sa sledećim podacima: naziv uvoznika, naziv ino partnera, naziv korisnika robe, vrsta spoljnotrgovinskog posla, zemlja uvoza i zemlja porekla, namena uvoza, mesto graničnog prelaza robe, vrsta, vrednost, količina, tarifni stav i naimenovanje robe i svi drugi podaci i uputstva koji su potrebni da bi DRAGON MARITIME SEE mogla da ispuni svoje obaveze bez odlaganja i smetnji.

Klijent je dužan obavestiti DRAGON MARITIME SEE o osobinama stvari usled kojih može biti ugrožena sigurnost lica ili dobara, ili naneta šteta.
DRAGON MARITIME SEE nije ni u kom slučaju obavezna da vrši plaćanja carinskih dažbina, pregleda i drugih administrativnih troškova pre nego što joj klijent stavi na raspolaganje sredstva za plaćanje navedenih troškova, osim ukoliko nije drugačije izričito ugovoreno.

Nalog se DRAGON MARITIME SEE dostavlja pisanim putem, a nalog dat usmeno klijent treba da potvrdi pisanim putem, po mogućnosti istog, a najkasnije sledećeg radnog dana do isteka radnog vremena. DRAGON MARITIME SEE može, a ne mora, usmeni nalog Klijenta potvrditi pisanim putem.

Kad je nalog očito nepotpun, nejasan ili protivrečan, DRAGON MARITIME SEE će blagovremeno tražiti od klijenta potrebna razjašnjenja. Ako prema okolnostima slučaja nije moguće pribaviti potrebno razjašnjenje, a izvršenje posla ne trpi odlaganje, DRAGON MARITIME SEE je dužna postupiti sa pažnjom dobrog privrednika, štiteći interese klijenta.

Klijent snosi sve posledice nastale usled pogrešnog, nepotpunog, nejasnog, protivrečnog i prekasno datog naloga. Kad klijent izmeni nalog čije je izvršenje već započelo DRAGON MARITIME SEE će postupiti po izmenjenom nalogu ukoliko je to moguće, pri čemu ne snosi odgovornost za posledice izazvane izmenom naloga.

 

IV DOKUMENTACIJA

Klijent je dužan da blagovremeno preda DRAGON MARITIME SEE sva dokumenta potrebna za izvršenje naloga. Smatraće se da klijent nije blagovremeno predao DRAGON MARITIME SEE dokumenta i ukoliko je klijent obavestio DRAGON MARITIME SEE da će joj njegov poslovni partner dostaviti takva dokumenta, a poslovni partner klijenta dokumenta ne dostavi blagovremeno.

Sve posledice proistekle iz neispravnosti dokumenata, nedostataka u dokumentaciji ili njihove neblagovremene predaje DRAGON MARITIME SEE snosi klijent.
U pogledu dokumenata potrebnih za prevoz stvari DRAGON MARITIME SEE se može poslužiti postojećim tipskim ispravama – obrascima koji su uobičajeni u pojedinim granama prevoza. Ukoliko u ovim dokumentima postoje klauzule kojima se umanjuje ili isključuje odgovornost prevozilaca, iste se primenjuju i na odgovornost DRAGON MARITIME SEE prema Klijentu.

DRAGON MARITIME SEE ne ispituje pravovaljanost ovlašćenja donosioca propratnih dokumenata, kao ni potpisnika naloga. DRAGON MARITIME SEE, isto tako, po primljenom nalogu ne ispituje da li postoje zakonske ili druge smetnje za otpremu stvari, te da li postoje uvozna, izvozna ili tranzitna ograničenja, zabrane i tome slično, te će eventualne troškove u takvim slučajevima snositi klijent.

 

V PRIHVAT I PREDAJA STVARI

Klijent, odnosno lice ovlašćeno od strane klijenta (partner), dužan je da stvari pakuje prema njenoj prirodi, obeležjima, te potrebama prevoznog puta i prevoznog sredstva. Klijent snosi odgovornost za pakovanje robe, te DRAGON MARITIME SEE ne odgovara za štetu do koje dođe usled neadekvatnog, nedovoljnog ili neodgovarajućeg pakovanja robe ili nepripremljenosti robe (uključujući slaganje robe u tovarni prostor). Klijent vrši utovar i istovar robe i snosi odgovornost za svu štetu do koje dođe prilikom ili je posledica utovara ili istovara, osim ukoliko nije drugačije izričito ugovoreno.

DRAGON MARITIME SEE ima pravo, ali ne i obavezu, da odbije da primi robu na prevoz za koju proceni da može izazvati oštećenja drugih pošiljaka ili naneti drugu vrstu štete, a svakako zadržava pravo da naknadno zahteva naknadu štete od strane Klijenta.

Smatra se da je DRAGON MARITIME SEE primila stvari, kada je iste preuzela radi izvršenja naloga. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, DRAGON MARITIME SEE može sam izvršiti prevoz u celosti, ili delimično. Ako je DRAGON MARITIME SEE sam izvršilo prevoz, ima prava i obaveze vozara.

Ako u primerenom roku klijent ili primalac ili drugo ovlašćeno lice ne preduzme ništa sa pošiljkom, DRAGON MARITIME SEE ima pravo da je proda prema pravilima o prodaji dugovane stvari u slučaju docnje poverioca, i da naplati svoja potraživanja iz postignute cene, a ostatak je po svom izboru dužan uplatiti na račun klijenta ili ovlašćenog lica ili o trošku korisnika položiti u odgovarajući depozit u sudu ili kod javnog beležnika,

Ukoliko prilikom preuzimanja robe, klijent odnosno primalac robe pismeno ne stavi primedbe u pogledu kvalitativnog ili kvantitativnog stanja robe, smatraće se da je robu uredno primio.

U slučaju da se utvrdi da prevezena ili preuzeta roba ima nedostataka, utvrđeni nedostaci se moraju konstatovati u zapisniku koji će biti potpisan od strane ovlašćenog lica primaoca robe i od strane prevoznika.

Kad pošiljka stigne na odredište vidljivo oštećena ili s vidljivim koletarnim manjkom DRAGON MARITIME SEE je dužna bez odlaganja obavestiti klijenta o oštećenju i o svim događanjima značajnim za klijenta, te da preduzme sve potrebne mere radi očuvanja njegovih prava prema odgovornom licu. Ako DRAGON MARITIME SEE smatra da u interesu klijenta treba preduzeti izvesne radnje, a ne može prethodno pribaviti njegovo uputstvo, ovlašćen je da izvrši te radnje za račun i na rizik klijenta.

 

VI ZALOGA I ZADRŽAVANJE

Radi osiguranja naplate svojih potraživanja nastalih u vezi sa Uslugama, DRAGON MARITIME SEE ima pravo zaloge i pravo zadržavanja na svim stvarima predatim radi i u vezi sa Uslugama, odnosno na svim drugim stvarima koje će tek biti predate DRAGON MARITIME SEE na otpremanje ili druge usluge koje pruža DRAGON MARITIME SEE, bez obzira da li su te stvari u neposrednoj vezi sa Uslugama u odnosu na koje je predmetno potraživanje nastalo, sve dok ih ima u posedu (neposrednom i posrednom) ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može sa takvim stvarima raspolagati.

Ako klijent ne namiri o dospelosti bilo koje potraživanje u vezi sa Uslugama, DRAGON MARITIME SEE može mimo suda pristupiti prodaji založene/zadržane stvari na javnoj prodaji po isteku osam dana od upozorenja učinjenog klijentu kao i zalogodavcu, kad to nije isto lice, da će tako postupiti. DRAGON MARITIME SEE će obavestiti blagovremeno oba lica o datumu i mestu prodaje. Ako založene/zadržane stvari imaju tržišnu ili berzansku cenu, DRAGON MARITIME SEE ih može prodati po toj ceni, po isteku osam dana od upozorenja učinjenog klijentu i zalogodavcu da će tako postupiti.

DRAGON MARITIME SEE ima pravo da iz cene postignute prodajom stvari, na kojoj postoji zaloga/pravo zadržavanja, naplati pre ostalih poverilaca klijenta svoje potraživanje, dužnu kamatu, troškove učinjene za očuvanje založene/zadržane stvari, kao i troškove oko ostvarenja naplate potraživanja.

 

VII DRUMSKI TRANSPORT

DRAGON MARITIME SEE, odnosno lice koje je DRAGON MARITIME SEE angažovao za potrebe transporta robe, će po prispeću u mesto koje je u Nalogu određeno kao mesto isporuke, prevezenu robu predati licu koje je u Nalogu označeno kao primalac robe.

DRAGON MARITIME SEE, odnosno lice koje je DRAGON MARITIME SEE angažovao za potrebe transporta robe će izdati potreban broj tovarnih listova – CMR, odnosno otpremnica, kao dokaz o izvršenoj isporuci, koje potpisuje primalac robe prilikom preuzimanja robe. Potpisani tovarni list – CMR, odnosno otpremnica bez kvantitativnih ili kvalitativnih primedbi od strane primaoca robe na CMR-u, odnosno otpremnici, smatraće se verodostojnim dokazom da je DRAGON MARITIME SEE, odnosno lice koje je DRAGON MARITIME SEE angažovao za potrebe transporta robe, blagovremeno isporučilo prevezenu robu u mesto isporuke bez oštećenja.

 

VIII BRODSKI TRANSPORT

DRAGON MARITIME SEE će prevoz robe putem pomorskog i rečnog brodskog saobraćaja obavljati brodovima na međunarodnim linijama. DRAGON MARITIME SEE će radi ispunjenja Naloga klijenta dogovoriti sa brodarom ili agentom prevoz robe pomorskim ili rečnim putem od mesta ukrcaja do mesta iskrcaja. Na ovaj ugovorni odnos primenjuju se sva prava i obaveze, kao i odgovornosti koji su propisani na poleđini brodskog tovarnog lista.

DRAGON MARITIME SEE ne snosi odgovornost za troškove nastale zbog toga što lučka organizacija ili brodar nije ispunjavao uslove iskrcavanja i ukrcavanja uobičajene u luci, niti odgovara za tako nastalu štetu.

DRAGON MARITIME SEE ne snosi troškove koji su nastali usled zakrčenja luke, pristaništa, ranžirnih i sabirnih stanica i drugih saobraćajnih punktova, nedostataka skladišnog prostora, nedostataka prevoznih sredstava, čekanja broda u luci i drugih prevoznih sredstava u pristaništima i železničkim stanicama, prekovremenog produženog rada, čekanja u praznične i ostale neradne dane i prekida rada usled nevremena i/ili ostalih razloga više sile, niti odgovara za tako nastalu štetu.

DRAGON MARITIME SEE ne odgovara za sadržinu i tačnost obaveštenja brodara i njegovog agenta u pogledu kretanja i dolaska broda, kao ni za obaveštenje ostalih vozara. DRAGON MARITIME SEE ne odgovara za troškove dangube koji nisu nastali dokazanom krivicom DRAGON MARITIME SEE. DRAGON MARITIME SEE je dužna da u slučaju generalne havarije obavesti klijenta o činjenicama za koje je saznao.

 

IX AVIO TRANSPORT

DRAGON MARITIME SEE će prevoz robe putem avionskog saobraćaja obavljati putem međunarodnih avio-linija. DRAGON MARITIME SEE će izvršiti prevoz robe putem avionskog saobraćaja uzimajući u obzir sve povoljnosti koje pruža ovaj vid saobraćaja kod ugovaranja cene i uslova avio prevoza kao ugovoreni agent avio kompanija ili njihovih ovlašćenih agenata (IATA kargo agent). Na ove usluge se primenjuju sva prava i obaveze, kao i odgovornosti koji su propisani na poleđini avio tovarnog lista.

 

X ŽELEZNIČKI TRANSPORT

DRAGON MARITIME SEE će prevoz robe putem železničkog saobraćaja obavljati putem međunarodnih železničkih linija. DRAGON MARITIME SEE će radi ispunjenja Naloga klijenta dogovoriti sa Železnicom prevoz robe iz otpremne u uputnu stanicu po važećoj tarifi Železnice. Na ove usluge se primenjuju sva prava i obaveze, kao i odgovornosti koji su propisani na poleđini železničkog tovarnog lista i uslovi poslovanja Železnice.

 

XI INTERMODALNI TRANSPORT

DRAGON MARITIME SEE vrši i međunarodni kombinovani transport (intermodalni transport) robe, koji podrazumeva kombinovanje različitih vidova transporta (brodski, avionski, železnički i drumski transport) u organizaciji prevoza pošiljke iz mesta utovara do krajnje destinacije.

Intermodalni transport robe označava transport robe u jednoj istoj intermodalnoj tovarnoj jedinici ili drumskom vozilu koji uzastopno koriste dva ili više vidova prevoza, bez manipulisanja robom, u slučaju promene vida prevoza.

DRAGON MARITIME SEE će radi ispunjenja Naloga klijenta dogovoriti intermodalni (kombinovani) prevoz robe putem dva ili više vidova prevoza iz otpremne u uputnu stanicu po važećoim tarifama upotrebljenih vidova prevoza. Bez obzira koji su sve vidovi transporta uključeni u konkretnom slučaju intermodalnog prevoza robe, na ove usluge se primenjivati sva prava i obaveze, kao i odgovornosti koji su propisani na poleđini brodskog tovarnog lista (Bill of Lading) ili avio tovarnog lista lista (Air WayBill) u zavisnosti koji od ova da vidova transporta je dominantno uključen.

DRAGON MARITIME SEE ne snosi troškove koji su nastali usled zakrčenja luke, pristaništa, ranžirnih i sabirnih stanica i drugih saobraćajnih punktova, nedostataka skladišnog prostora, nedostataka prevoznih sredstava, čekanja broda u luci, aviona u zračnoj luci i drugih prevoznih sredstava u pristaništima i železničkim stanicama, prekovremenog produženog rada, čekanja u praznične i ostale neradne dane i prekida rada usled nevremena i/ili ostalih razloga više sile, niti odgovara za tako nastalu štetu.

 

XII CARINJENJE

DRAGON MARITIME SEE će za potrebe klijenta obavljati usluge carinskog zastupanja u postupku pred nadležnim carinskim organima u vezi sa robom koja je predmet Usluge, samo ukoliko je to određeno u ugovoru ili u ponudi za pružanje Usluga. Carinsko zastupanje je neposredno, te u postupku carinjenja stvari DRAGON MARITIME SEE nastupa u ime i za račun klijenta, osim ukoliko je drugačije definisano pisanim ugovorom ili propisano zakonom. DRAGON MARITIME SEE podnosi carinska dokumenta na osnovu podataka klijenta, odnosno njegovog poslovnog partnera. DRAGON MARITIME SEE nije dužna da vrši fizičku kontrolu robe, te ne snosi odgovornost ukoliko se podaci ne slažu sa stvarnim stanjem.

Ukoliko klijent ne dostavi DRAGON MARITIME SEE tarifni stav radi svrstavanja robe u svom Nalogu, DRAGON MARITIME SEE će svrstati robu u odgovarajući tarifni stav na osnovu raspoložive dokumentacije dostavljene od strane klijenta, ali ne odgovara za tačnost tarifnog stava, niti za štetu koja može nastati iz pogrešnog svrstavanja robe, dok klijent preuzima potpunu odgovornost i štetu usled pogrešnog svrstavanja robe na sebe, a sve imajući u vidu da se roba isključivo na osnovu Obavezujućeg obaveštenja o tarifnom svrstavanju robe Uprave carina sa sigurnošću može svrstati u ispravan tarifni stav. DRAGON MARITIME SEE u slučaju potrebe, a na poseban zahtev klijenta, podneti zahtev za dobijanje predmetnog obaveštenja. DRAGON MARITIME SEE ne snosi odgovornost u slučaju da dokument o preferencijalnom poreklu nije u skladu sa propisima ili nije validan.

Za obavljanje poslova carinskog zastupnika DRAGON MARITIME SEE ima pravo na posebnu naknadu. Nalog za carinjenje stvari ne sadrži obavezu DRAGON MARITIME SEE da isplati carinske dažbine za račun klijenta, već takva obaveza mora biti posebno ugovorena pisanim sporazumom. Kada mesto carinjenja nije određeno u nalogu, isto će odrediti DRAGON MARITIME SEE.

Klijent je obavezan da DRAGON MARITIME SEE blagovremeno u pismenoj formi dostavi Nalog u skladu sa ovim Opštim uslovima, sa svim potrebnim podacima za svaku pojedinačnu radnju, koju je DRAGON MARITIME SEE dužna izvršiti u cilju izvršenja obaveze carinskog zastupanja.

Klijent je dužan da blagovremeno dostavi svu potrebnu i ispravnu dokumentaciju kako bi DRAGON MARITIME SEE mogao da izvrši svoje ugovorne obaveze, kao i da dostavi sva potrebna objašnjenja u pogledu robe i dokumentacije koju dodatno zatraži DRAGON MARITIME SEE. Ukoliko klijent ne postupi na navedeni način, dužan je naknaditi DRAGON MARITIME SEE svu štetu koja za njega može nastati takvim ponašanjem klijenta, a DRAGON MARITIME SEE neće biti odgovorna za štetu koju eventualno pretrpi klijent.

Klijent garantuje za tačnost podataka iz dokumentacije, koju je dužan dostaviti DRAGON MARITIME SEE za izvršenje usluga. U slučaju da se u postupku kontrole utvrdi da bilo koji podatak dostavljen od strane Klijenta nije tačan, ili ne odgovara propratnoj dokumentaciji, iz čega proistekne kakva šteta za DRAGON MARITIME SEE, klijent se obavezuje da svu nastalu štetu odmah nadoknadi DRAGON MARITIME SEE.

 

XIII SKLADIŠTENJE

DRAGON MARITIME SEE će odmah po prijemu robe u skladište upozoriti klijenta na nedostatke robe u pogledu stanja ili količine robe kao i na druge vidljive nedostatke. DRAGON MARITIME SEE će o promenama koje primeti na robi, kao i o opasnostima da roba bude oštećena blagovremeno obavestiti klijenta. Prilikom preuzimanja robe iz skladišta, klijent ili drugo ovlašćeno lice je obavezno da pregleda robu.

 

XIV ROKOVI

DRAGON MARITIME SEE je odgovorna za rok otpreme ili isporuke, samo ako se na to izričito obavezao, pa i onda u granicama odgovornosti vozara i drugih učesnika u transportu robe koje angažuje.

DRAGON MARITIME SEE je dužna da u slučaju pretovara u mestu pretovara stvari postupa savesno i pažljivo, kako bi se pretovar obavio na najpovoljniji način. DRAGON MARITIME SEE ne odgovara za smetnje i zakašnjenja u pretovaru stvari koje su posledica propusta prevozilaca, pretovarnih i drugih organizacija ili razloga više sile.

DRAGON MARITIME SEE ne odgovara za neblagovremeno postavljanje prevoznih sredstava od strane vozara, te za neblagovremeno prispeće stvari usled objektivnih okolnosti kao što su zastoj u saobraćaju, gužve na graničnim prelazima, kvarovi na vozilu, saobraćajne nezgode i druge vanredne situacije.

 

XV OSIGURANJE

Robu koju primi na prevoz, DRAGON MARITIME SEE može osigurati po pismenom nalogu Klijenta uz dodatnu naknadu, prema cenovniku koji se posebno dostavlja na zahtev. Dodatno osiguranje, niti osiguravajuće pokriće veće vrednosti ne predstavlja izjavu o vrednosti ili interesu i ne dovodi do povećanog ograničenja odgovornosti. Osiguranjem jedne pošiljke ne nastaje obaveza DRAGON MARITIME SEE da osigurava sve kasnije pošiljke svog klijenta. Kad nalog za osiguranje prilikom pružanja usluga transporta robe ne sadrži posebne rizike koje treba pokriti osiguranjem, DRAGON MARITIME SEE je dužna pokriti samo osnovne transportne rizike.

 

XVI NAKNADA ZA USLUGE, NAKNADA TROŠKOVA I NAKNADA ŠTETE

DRAGON MARITIME SEE ima pravo na naknadu za svoje usluge u skladu sa Ponudom, kao i na naknadu troškova koje je imao prilikom izvršavanja usluga, koje je klijent obavezan da izmiri u roku koji je definisan u ponudi za pružanje Usluga ili računu.

Ponuda u obliku jedne ukupne svote (otprema sa fiksnom naknadom koja, pored ostalog, sadrži vozarinu, troškove carinskog zastupništva, skladišninu i druge slične izdatke), važi prema okolnostima koje postoje u trenutku kada je ponuda učinjena. Troškove koji nisu obuhvaćeni fiksnom naknadom klijent je dužan da posebno nadoknadi DRAGON MARITIME SEE.

DRAGON MARITIME SEE će naknadu za pružene Usluge obračunavati u valuti EUR ili USD, koja će za rezidente u Republici Srbiji biti naplaćena u RSD prema kursu koji čini zvanični prodajni kurs Narodne banke Srbije na dan izvršenja usluge (Datum usluge) uvećan za 0,5%.
Prigovori na račun mogu se staviti u roku od sedam dana od dana njihovog prijema. Ako se osporava deo potraživanja, klijent je dužan da nesporni deo izmiri u ugovorenom roku, a za sporni deo da dostavi pisanu primedbu, u roku od 3 dana od dana kada mu je dostavljen račun.
Ukoliko klijent koristi bankarsku garanciju DRAGON MARITIME SEE, isti se obavezuje da plati sve troškove nastale prilikom uvoza ili izvoza robe na ime carinskog duga u zakonom predviđenom roku. U slučaju da klijent ne plati carinski dug u zakonom predviđenom roku DRAGON MARITIME SEE će mu prefakturisati kamatu po računu Uprave carina i dodatno naplatiti uslugu korišćenja bankarske garancije.

Ukoliko klijent ne podmiri svoja dugovanja u ugovorenom roku, obavezuje se da za nastalo kašnjenje plati zakonom utvrđenu zateznu kamatu.
Naknada koja je ugovorena ili određena Ponudom se može izmeniti ukoliko dođe do promene cena goriva i drugih troškova od kojih zavisi cena transporta i drugih usluga, odnosno do promena cena koje određuju lica koja je DRAGON MARITIME SEE angažovao za izvršenje Usluga. U slučaju promene cena, klijent može prihvatiti promenu cene ili otkazati ugovor uz srazmernu naknadu za već izvršene radnje i uz naknadu troškova, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Klijent će biti potpuno odgovoran DRAGON MARITIME SEE za svaki gubitak ili štetu, kao i troškove i izdatke koji proizilaze iz netačnih i nepotpunih informacija ili instrukcija ili usled neurednog i/ili neblagovremenog preuzimanja robe i/ili izvršenja drugih obaveza iz ugovora o pružanju Usluga od strane klijenta ili bilo kojeg drugog pravnog i fizičkog lica koja obavlja posao u njegovo ime, što obuhvata ali se ne ograničava na troškove: ležarina, skladištnina, troškove zadržavanja vozila, troškove (penale) usled prekoračenja dozvoljene težine, troškova (penale) usled neprijavljene robe i dr. Ovo se takođe odnosi i na robu koja je izazvala smrt ili lične povrede, oštećenje imovine, zagađenje životne sredine ili bilo koju drugu vrstu gubitka.

Klijentu nije dozvoljeno da koristi opremu DRAGON MARITIME SEE koja se koristi u procesu izvršenja ugovora o Uslugama (kontejnere za transport robe i drugu opremu u vlasništvu ili u pravu korišćenja DRAGON MARITIME SEE) van potreba postupka izvršenja ugovora o pružanju Usluga i suprotno njihovoj nameni. Klijentu je dužan da opemu DRAGON MARITIME SEE (kontejnere za transport robe i dr.) preda po izvršenu ugovora o Uslugama u čistom stanju i bez oštećenja. Klijent će biti potpuno odgovoran DRAGON MARITIME SEE za svaki gubitak ili štetu na kontejnerima za prevoz robe i drugoj opremi DRAGON MARITIME SEE koja se koristi u izvršenju ugovora o Uslugama, koja nastane usled krivice ili nepažnje klijenta. Smatraće se da je ova odgovornost nastala za klijenta u trenutku kada DRAGON MARITIME SEE preko svojih zaposlenih ili trećih stručnih lica utvrdi da je predata oprema oštećena ili nije adekvatno očišćena. DRAGON MARITIME SEE je ovlašćen, po svom izboru: (i) da pozove klijenta da izvrši čišćenje i/ili saniranje oštećenja opreme ili (ii) da samostalno izvrši/organizuje čišćenje opreme i otklanjanje oštećenja na istoj, te da trošak toga obračuna i fakturiše klijentu.

 

XVII ODGOVORNOST I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Za gubitak ili oštećenje robe DRAGON MARITIME SEE odgovara prema Konvenciji o međunarodnom prevozu robe drumom iz 1956 (CMR Konvencija) i drugim primenljivim zakonima i važećim transportnim propisima (kao što su Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju, CIM, Haška pravila itd.), s tim što je odgovornost DRAGON MARITIME SEE ograničena po jednom štetnom događaju i za sve štetne događaje nastale u jednom mesecu najviše do iznosa koji je fakturisan Klijentu od strane DRAGON MARITIME SEE za usluge transporta, u mesecu u kojem se dogodio štetni događaj, odnosno u kojem su se dogodili štetni događaji. Ograničenja odgovornosti koja su u skladu sa važećim transportnim propisima (kao što su CIM, CMR, Haška pravila itd.) i ovim Opštim uslovima se primenjuju čak i ako dokumentacija koja prati robu ili je izdata od strane DRAGON MARITIME SEE, navodi vrednost robe ili osiguranu vrednosti koja premašuje ograničenja odgovornosti utvrđena u gore navedenim propisima.

DRAGON MARITIME SEE je odgovorna za štetu koju Klijent pretrpi krivicom DRAGON MARITIME SEE prilikom pružanja usluga carinskog zastupanja, s tim što je odgovornost DRAGON MARITIME SEE ograničena po jednom štetnom događaju i za sve štetne događaje nastale u jednom mesecu najviše do iznosa koji je fakturisan od strane DRAGON MARITIME SEE klijentu za usluge carinskog zastupanja u mesecu u kojem se dogodio štetni događaj, odnosno u kojem su se dogodili štetni događaji. Odgovornost DRAGON MARITIME SEE je ograničena po istom principu i za sve ostale usluge koje nisu izričito navedene u ovom članu.
DRAGON MARITIME SEE neće odgovarati za štetu, gubitak ili zakašnjenje nastalo prilikom pružanja usluga do kojih nije došlo krivicom

DRAGON MARITIME SEE, a naročito koje je prouzrokovano:

  • usled okolnosti koje nije mogao izbeći;
  • usled posledica koje nije mogao sprečiti;
  • manama ili prirodnim svojstvima robe ili neispravnom ambalažom;
  • usled više sile;
  • usled neblagovremenog dostavljanja ili nedostavljanja tačnih podataka od strane klijenta, potrebnih za izvršenje usluga;
  • krivicom klijenta ili njegovog poslovnog saradnika;
  • usled instrukcija klijenta ili primaoca robe.

DRAGON MARITIME SEE se obavezuje da uloži odgovarajući trud i preduzme optimalno raspoložive mere u pružanju Usluga i obezbedjivanju optimalnog tranzitnog vremena pošiljke. DRAGON MARITIME SEE se ne obavezuje da će pošiljka biti utovarena na mestu prijema ili utovara niti da će stići na mesto iskrcaja, odredišta ili pretovara na bilo kojem određenom plovilu ili drugom prevoznom sredstvu na bilo koji određeni datum ili vreme niti da će stići na vreme za bilo kakvu posebnu upotrebu. Odgovornost u pogledu tranzitnog vremena pošiljke u organizaciji brodskog i intermodalnog transporta transporta u potpunosti je na brodaru i/ili drugom prevozniku, u svemu u skladu sa odredbama i uslovima navedenim na poleđini brodskog tovarnog lista (Bill of Lading).

DRAGON MARITIME SEE nije odgovoran za dela ili propuste trećih strana, kao što su vozari, skladištari, lučki operateri i drugi špediteri, i drugi ne navedeni, osim ako sam DRAGON MARITIME SEE nije pokazao potrebnu pažnju u izboru, davanju instrukcija ili nadzoru tih trećih lica.
DRAGON MARITIME SEE ni u kom slučaju neće biti odgovoran klijentu za neposredni, indirektni ili posledični gubitak koji može nastati za slučaj vršenja prava DRAGON MARITIME SEE iz člana VI (Zaloga i Zadržavanje) ovih Opštih uslova poslovanja.

DRAGON MARITIME SEE ne odgovara za netačno obračunate carinske i druge javne dažbine i i nije dužan da podnese reklamaciju na sporne obračune, osim ukoliko to nije izričito ugovoreno.

Ako klijent ili njegov poslovni partner ne stave blagovremeno robu na mesto utovara ili ako klijent posle dostavljanja Naloga za rad promeni podatke od značaja za prevoz, utovar ili istovar robe, pa DRAGON MARITIME SEE zbog toga trpi štetu, ugovorne strane su saglasne da je klijent obavezan da DRAGON MARITIME SEE naknadi pretrpljenu štetu.

Za svako zadržavanje vozila koje nije navedeno u nalogu za rad, a koje nije prouzrokovano krivicom DRAGON MARITIME SEE, Klijent će biti obavezan da DRAGON MARITIME SEE isplati nadoknadu u iznosu od 150 EUR /dan u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja.

Ukoliko Klijent ne dostavi tačne podatke ili dokumentaciju DRAGON MARITIME SEE, dužan je da nadoknadi DRAGON MARITIME SEE svu štetu koju je DRAGON MARITIME SEE pretrpeo. Takođe, u slučaju da se u postupku kontrole utvrdi da vrsta, količina, naimenovanje ili tarifni broj, odnosno stav robe ne odgovara podacima koje je klijent dostavio DRAGON MARITIME SEE i/ili propratnoj dokumentaciji, iz čega proistekne kakva šteta za DRAGON MARITIME SEE, Klijent će biti obavezan da svu nastalu štetu odmah nadoknadi DRAGON MARITIME SEE.

 

XVIII VIŠA SILA

Viša sila je svaka okolnost ili događaj čije se dejstvo nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti, a koje onemogućava DRAGON MARITIME SEE ili klijenta da uredno ispunjavaju sve ili pojedine obaveze, pa nijedna od njih ne snosi odgovornost prema drugoj strani zbog nemogućnosti da ispuni svoje obaveze ili za štetu koja nastane usled dejstva više sile. Pod višom silom podrazumeva se naročito: zemljotres, poplava, požar, vremenske nepogode, kvarovi na električnim instalacijama i mreži, obustave u isporuci električne energije – restrikcija struje, rat, ulični nemiri, štrajk, demonstracije, akti vlasti, izvršenje krivičnog dela od strane trećeg lica i svi drugi događaji čije se dejstvo nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti. DRAGON MARITIME SEE ne odgovora klijentu ni na koji način za neispunjenje ili neuredno ispunjenje svojih obaveza u slučaju kada je do istih došlo usled neurednog ispunjenja obaveza klijenta.

U slučaju da je jedna od strana sprečena ili kasni sa izvršavanjem bilo koje od svojih obaveza zbog više sile, strana koja je pogođena višom silom će obavestiti drugu stranu u što kraćem mogućem roku o nastupanju više sile, nakon čega će zajednički pokušati da pronađu obostrano odgovarajuće rešenje za nastalu situaciju. U slučaju da sprečenost izvršavanja obaveza potraje u periodu koji je neprihvatljiv za drugu stranu, druga strana je ovlašćena da odustane od ugovora dostavljanjem pisanog obaveštenja, a sva prava i obaveze nastale do tog trenutka smatraće se valjanim sve do njihovog ispunjenja.

 

XIX POSLOVNA TAJNA

Klijent i DRAGON MARITIME SEE će čuvati kao poslovnu tajnu sve informacije, podatke ili dokumente bilo koje prirode, I neće upoznavati sa njihovom sadržinom treća lica za vreme trajanja poslovne saradnje kao i nakon prestanka poslovne saradnje. Ukoliko klijent ili DRAGON MARITIME SEE prekrše obavezu iz prethodnog stava, dužni su naknaditi drugoj strani svu štetu koja je nastala kao posledica povrede obaveze čuvanja poslovne tajne. Pod obavezom čuvanja poslovne tajne neće smatrati informacije koje se moraju objaviti u skladu sa važećim zakonskim normama u Republici Srbiji.

Klijent ovlašćuje DRAGON MARITIME SEE da tajne i lične podatke u nužnom obimu razmenjuje sa svojim, zaposlenima, konsultantima, saradnicima (trenutnim i potencijalnim) i drugim osobama te unosi u dokumentaciju koja nastaje u vezi izvršenjem Usluga. Klijent i DRAGON MARITIME SEE su dužini da sa navedenim podacima postupaju u skladu sa svojom obavezom čuvanja tajnosti podataka za koje su saznali u poslovanju, osiguravajući u skladu sa svojim ovlašćenjima poverljivost postupanja sa takvim podacima i zaštitu poslovne tajne na strani svih osoba kojima će biti omogućen pristup zaštićenim podacima, kao i njihovo korišćenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotan interesima ugovornih strana.

 

XX OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Prihvatanjem ovih Opštih uslova Klijent se izričito saglašava da DRAGON MARITIME SEE, radi izvršenja zakonskih i ugovornih obaveza, sprečavanja, ispitivanja ili otkrivanja prevarenih radnji ili zloupotreba u vezi sa Uslugama, daljeg razvoja i unapređenja poslovanja i buduće poslovne saradnje, kao i u marketinške i statističke svrhe, može prikupljati i obrađivati podatke koji se odnose na Klijenta – podatke o ličnosti, a koji su dati u postupku zasnivanja, održavanja i izmene ugovornog odnosa i da iste može učiniti dostupnim nadležnom državnom organu u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i trećem licu sa kojim DRAGON MARITIME SEE zaključi ugovor o pružanju usluga vansudske ili sudske naplate dospelog, a nenaplaćenog potraživanja prema klijentu.

DRAGON MARITIME SEE sve podatke čuva i obrađuje kao poslovnu tajnu, uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i internim aktima DRAGON MARITIME SEE.

Klijenti fizička lica prihvatanjem ovih Opštih uslova potvrđuju da su, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, upoznati sa načinom prikupljanja njihovih ličnih podataka, i da su saglasni sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih, za vreme trajanja njihovog poslovnog odnosa sa DRAGON MARITIME SEE i čuvanjem istih i nakon prestanka tog odnosa a do isteka zakonom predviđenog roka za čuvanje tih podataka.

 

XXI KOMUNIKACIJA

DRAGON MARITIME SEE sa Klijentom može komunicirati usmeno ali se samo komunikacija u pisanoj formi ili drugom trajnom nosaču podataka smatra pravno obavezujućom.

Kada DRAGON MARITIME SEE svoja pismena Klijentu uručuje lično ili ih upućuje na poslednju poznatu adresu prebivališta, boravišta ili registrovanog sedišta ili telefonski broj, broj faksa i/ili elektronsku adresu, prijavljene DRAGON MARITIME SEE od strane Klijenta, smatraće se da su pismena primljena od strane Klijenta momentom upućivanja na istu i to ako je poslata putem:
a) faksa – na dan kada je faks poslat Klijentu što se dokazuje potvrdom o prijemu sa faks mašine;
b) elektronske pošte – na dan kada je elektronska poruka poslata što se dokazuje odštampanom kompjuterskom potvrdom;
c) sms porukom – na dan kada je sms poruka poslata što se dokazuje odštampanom potvrdom iz sistema;
d) kurirske službe – po proteku uobičajeno neophodnog vremena za kurirsku dostavu što se dokazuje potvrdom kurirske službe;
e) pošte – po proteku uobičajenog vremena neophodnog za prispeće pošiljke, uključujući i slanje pošiljka na adresu trećeg lica opunomoćenog za prijem korespondencije u ime Klijenta, a u skladu sa izričitom pismenom izjavom Klijenta predatoj DRAGON MARITIME SEE u tom smislu.

DRAGON MARITIME SEE ima pravo da sam odredi jedan ili više načina/sredstava komunikacije sa Klijentom predviđenih članom XXI ukoliko ugovorom između Klijenta i DRAGON MARITIME SEE nije utvrđen način komunikacije.

Klijent je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastanka promene, obavesti DRAGON MARITIME SEE o promeni svog ličnog imena, adrese, gubitku ili promeni posla, odnosno o promeni naziva, sedišta ili bilo kojoj statusnoj ili drugoj promeni koja se registruje kod nadležnog organa i o drugim elementima koji su od značaja za njegovu komunikaciju sa DRAGON MARITIME SEE i za izmirivanje njegovih obavezi prema DRAGON MARITIME SEE.

Pismeno koje Klijent uputi DRAGON MARITIME SEE smatraće se primljenim od strane DRAGON MARITIME SEE tek nakon što je Klijentova kopija dokumenta overena pečatom DRAGON MARITIME SEE o prispeću ili nakon što je izdata pisana potvrda o prijemu ili u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

DRAGON MARITIME SEE može prihvatiti nalog od Klijenta posredstvom elektronske pošte ili putem faksa, u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

XXII TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Osim ako nešto drugo nije ugovoreno, ugovori se zaključuju na određeno vreme i prestaju potpunim ispunjenjem ugovornih obaveza obe ugovorne strane.

Ukoliko je ugovoreno pravo klijenta da odustane od ugovora, pa klijent to pravo iskoristi, biće dužan da isplati DRAGON MARITIME SEE srazmeran deo naknade za dotadašnji rad, kao i da nadoknadi DRAGON MARITIME SEE sve troškove koje je dotle imala.

Odredbe iz člana XVI, XVII i XIX primenjivaće se u slučaju prestanka trajanja govora iz bilo kog razloga.

 

XXIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Naslovi pojedinih članova i/ili tačaka Opštih uslova poslovanja navedeni su radi lakšeg snalaženja i nemaju nikakvu važnost pri tumačenju odredbi, odnosno ugovora.

Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ugovora zaključenog sa klijentom ili ovih Opštih uslova poslovanja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi ugovora i ugovora u celini, odnosno Opštih uslova poslovanja, ukoliko isti mogu opstati bez takvih odredbi i ukoliko one nisu predstavljale odlučujuću pobudu ili jedini cilj za njegovo zaključenje, odnosno donošenje.

Na sve ono što nije regulisano ponudom i prihvatom ponude i ovim Opštim uslovima poslovanja, primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih primenjivih propisa Republike Srbije, isključujući odredbe o sukobu zakona sa propisima drugih zemalja.
Na poslovni odnos DRAGON MARITIME SEE i klijenta se neće primenjivati bilo kakvi Opšti uslovi poslovanja klijenta, čak i ukoliko ih je Klijent dostavio DRAGON MARITIME SEE, pozvao se na njih u Nalogu za rad ili u drugom dokumentu i DRAGON MARITIME SEE se nije izričito protivio njihovoj primeni.

U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu rešiti mirnim putem, nadležan je Privredni sud u Beogradu ili drugi stvarno nadležni sud u Beogradu.
Ove Opšte uslove poslovanja izradila Advokatska kancelarija Sekulović, tj. Vlatko Sekulović, advokat iz Beograda, ul. Vladimira Popovića br. 6, 11070, te klijent i DRAGON MARITIME SEE, shodno odredbi iz člana 102. Zakona o obligacionim odnosima poveravaju navedenom advokatu da tumači eventualne nesaglasnosti u pogledu smisla i domašaja odredbi Opštih uslova poslovanja i ugovora o pružanju Usluga. U tom slučaju, strane ne mogu pokrenuti spor pred sudom ili drugim nadležnim organom dok prethodno ne pribave tumačenje Opštih uslova poslovanja i/ili ugovora o pružanju Usluga od strane imenovanog advokata.

Bilo kakvo kašnjenje ili propuštanje u zahtevanju ispunjenja određene ugovorne obaveze ili ostvarenja kakvog prava iz ovih Opštih uslova poslovanja, ponude ili ugovora, neće se smatrati odricanjem od ispunjenja takve obaveze ili ostvarenja takvog prava.
Ovi Opšti uslovi poslovanja se primenjuju na sve usluge koje DRAGON MARITIME SEE pruža svojim klijentima. DRAGON MARITIME SEE obaveštava klijenta o primeni ovih Opštih uslova poslovanja isticanjem obaveštenja o primeni Opštih uslova poslovanja na bilo kom dokumentu kojim komunicira sa klijentom, uz dostavljanje Opštih uslova poslovanja ili naznačene internet adrese na kojoj se mogu pronaći. Činom davanja naloga ili zaključenja ugovora klijent i ostali poslovni partneri izjavljuju da su upoznati sa svim detaljima iz ovih Opštih uslova poslovanja, da nemaju nikakvih nedoumica u pogledu punog značenja upotrebljenih termina i da ih u potpunosti i bezpogovorno prihvataju.Ovi Opšti Uslovi poslovanja su objavljeni na internet strani DRAGON MARITIME SEE na adresi https://www.dragonmaritime.net i dostupni su svim postojećim i budućim korisnicima usluga DRAGON MARITIME SEE.

U Beogradu, dana 01.08.2020. godine

Enter your keyword